ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ C.C.B.E.

Rue de Treves, 45-B-1040
Brussels BELGIUM
Tel.+32(0)2.2346510
 Fax+32(0)2.2346511/12
E-mailccbe@ccbe.org
Webhttp://www.ccbe.org
Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Δ.Σ.Α.
Ακαδημίας 60 Αθήνα210 3398113
E-maildsarel@forthnet.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γενικά