Προαγωγές δικηγόρων (άρθρα 35,36,37 ν.δ. 3026/1945 Κώδικα περί Δικηγόρων)

Ν.Δ. 3026 της 6/8-10-1954.(Α 235).Περί του Κώδικος
των δικηγόρων

Άρθρο 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'
Προαγωγή των Δικηγόρων
(άρθρα 35-37)

"1. Δικηγόρος παρά τω Πρωτοδικείω δύναται να προαχθή εις δικηγόρον παρ' Εφετείω μετά τετραετή ευδόκιμον άσκησιν του λειτουργήματος αυτού παρά Πρωτοδικείω. Δικηγόρος παρ' Εφετείω δύναται να προαχθή εις δικηγόρον παρά τω Αρείω Πάγω μετά πενταετή ευδόκιμον άσκησιν του λειτουργήματος αυτού παρ' Εφέταις ή διετή παρ' Εφέταις και δωδεκαετή τουλάχιστον συνολικής άσκησιν του λειτουργήματος, ή δωδεκαετή παρά Πρωτοδικείω εδρεύοντι εν πόλει ένθα δεν υπάρχει Εφετείον και ενός έτους παρ' Εφέταις. ( Η παρ' Αρείω Πάγω προαγωγή κρίνεται μετά την μετάθεσιν παρά τοις Συλλόγοις Αθηνών και Πειραιώς και επί τη αιτήσει του ενδιαφερομένου). Υφηγηταί της Νομικής Σχολής των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης προάγονται παρ' Αρείω Πάγω μετά πενταετή άσκησιν της δικηγορίας".

***Η ανωτέρω παρ. 1 αντικατεστάθη δια του άρθρ. 9 παρ. 1 του Ν.Δ. 3790/1957,ΦΕΚ Α 209.,το δε εντός ( ) τρίτο εδάφιο αυτής καταργήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 950/1979 (Α 165).

***Κατά το άρθρον 4 παρ.2 του ΝΔ 4272/1962 (Α 188):
" Η εν παραγράφω 1 του άρθρου 35 του κώδικος "περί δικηγόρων" οριζομένη πενταετής ευδόκιμος άσκησις του λειτουργήματος δικηγόρου παρ' Εφέταις δια την προαγωγήν παρ' Αρείω Πάγω, ορίζεται εφεξής εις τετραετή".

2. Η υπηρεσία Πρωτοδίκου, Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών, Εμμίσθου Παρέδρου και Ειρηνοδίκου, εξισούται προς Δικηγορικήν υπηρεσίαν παρά Πρωτοδίκαις. Η πέραν των 5 ετών υπηρεσία Πρωτοδίκου ως και πάσα εν ανωτέρω βαθμώ υπηρεσία εξισούται προς Δικηγορικήν Υπηρεσίαν παρ' Εφέταις. Η υπηρεσία Δικαστικού αντιπροσώπου εξισούται προς Δικηγορικήν υπηρεσίαν παρά Πρωτοδίκαις και η του Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή του Νομικού Συμβούλου προς υπηρεσίαν παρ' Εφέταις. Την ανωτέρω δικαστικήν υπηρεσίαν δικαιούται να προσμετρήση εις την δικηγορικήν τοιαύτην ο αιτών την προαγωγήν, μετά πάροδον έτους από του επαναδιορισμού του ως Δικηγόρου. Η παρά τω τέως Προξενικώ Δικαστηρίω ή μεικτώ Πρωτοδικείω Αιγύπτου υπηρεσία Δικηγόρου έχοντος πτυχίον Νομικής ισούται προς άσκησιν παρά Πρωτοδικείω η δε παρά τω μεικτώ Εφετείω, προς τοιαύτην παρ' Εφετείω.

3. Αι θέσεις των παρ' Αρείω Πάγω Δικηγόρων ορίζονται δι' έκαστον των Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς κατ' έτος εις το 1/2 του συνόλου των κατά την 31 Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους εγγεγραμμένων εν τω Μητρώω εκατέρου των Συλλόγων τούτων.

 

Άρθρο 36

1. Ο αιτών την προαγωγήν Δικηγόρος δέον να η μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Δικαστηρίου, παρ' ω αιτείται την προαγωγήν, εν δε τη προς τον Πρόεδρον του Συλλόγου τούτου εγγράφω αιτήσει δεον να συνυποβάλη γραμμάτιον καταβολής εις το Ταμείον του Συλλόγου δικαιωμάτων καθοριζομένων υπό του Δ. Συμβουλίου του άνω Συλλόγου και άπαντα τα επιστηρίζοντα ταύτην επίσημα έγγραφα ως και τα αποδεικνύοντα την κατά το άρθρον 35 ευδόκιμον άσκησιν του λειτουργήματος.

2. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς Θεωρείται εδρεύων και εν Αθήναις διά την παρά τω Εφετείω και Αρείω Πάγω προαγωγήν των μελών αυτού.

"3. Παρ' Αρείω Πάγω δύναται να προαχθή και δικηγόρος μέλος παντός Δικηγορικού Συλλόγου υπό τοις περιορισμούς της παρ. 8 του άρθρου 54".

*** Η ανωτέρω παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 950/1979 (Α 165), με αντίστοιχη μεταβολή της αριθμήσεως των επομένων παραγράφων.

4. Περί της προαγωγής ή μη αποφασίζει μετ' έλεγχον, κυριαρχικώς και κατ' ελευθέραν εκτίμησιν, το Διοικητικόν Συμβούλιον του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου κατόπιν εγγράφου εισηγήσεως ενός των μελών αυτού οριζομένου υπό του Προέδρου ως Εισηγητού, προκειμένου δε περί Δικηγόρου διατελέσαντος και παρ' άλλοις Δικηγορικοίς Συλλόγοις, ζητείται και λαμβάνεται υπ' όψιν και γνωμοδότησις των Συμβουλίων τούτων.

5. Η περί προαγωγής απόφασις γνωστοποιείται τω Υουργείω της Δικαιοσύνης, όπερ εγγράφει αυτήν εις το κατά το άρθρον 25 βιβλίον και δημοσιεύει ταύτην εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μη εγκρινομένης της περί προαγωγής αιτήσεως ο Δικηγόρος δύναται να υποβάλη νέαν αίτησιν μετά παρόδον ενός έτους από της δημοσιεύσεως της περί απορρίψεως αποφάσεως, εάν δε και αύτη απορριφθή δικαιούται μόνον προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Πειθαρχικής Συμβουλίου ενασκουμένης κατά το άρθρον 78.

Άρθρο 37

1. Ο Δικηγορικός Σύλλογος κοινοποιεί την απόφασιν τω προαχθέντι. Μόνον από της ως άνω κοινοποιήσεως ο προαχθείς παρά τω ανωτέρω Δικαστηρίω έχει το δικαίωμα παραστάσεως παρ' αυτώ μη απαιτουμένης νέας ορκίσεως.

2. Η προαγωγή γνωστοποιείται και τω Εισαγγελεί του Ανωτέρου Δικαστηρίου.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γενικά