ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΑΓΩΓΟΣΗΜΟΥ

Κεφάλαιο απαιτήσεις (σε €)

Ονομαστική αξία
εντύπου παραβόλου
αγωγοσήμου (σε €)

Κεφάλαιο απαιτήσεις (σε €)

Ονομαστική αξία
εντύπου παραβόλου
αγωγοσήμου (σε €)

44-178,5

0,5

7.562,6-7.687,5

30,5

187,6-312,5

1,0

7.687,6-7.812,5

31,0

312,6-437,5

1,5

7.812,6-7.937,5

31,5

437,6-562,5

2,0

7.937,6-8.062,5

32,0

562,6 - 687,5

2,5

8.062,6-8.187,5

32,5

687,6-812,5

3,0

8.187,6-8.312,5

33,0

812,6-937,5

3,5

8.312,6-8.437,5

33,5

937,6-1.062,5

4,0

8.437,6-8.562,5

34,0

1.062,6-1.187,5

4,5

8.562,6-8.687,5

34,5

1.187,6-1.312,5

5,0

8.687,6-8.812,5

35,0

1.312,6-1.437,5

5,5

8.812,6-8.937,5

35,5

1.437,6-1.562,5

6,0

8.937,6-9.062,5

36,0

1.562,6-1.687,5

6,5

9.062,6-9.187,5

36,5

1.687,6-1.812,5

7,0

9.187,6-9.312,5

37,0

1.812,6-1.937,5

7,5

9.312,6-9.437,5

37,5

1.937,6-2.062,5

8,0

9.437,6-9.562,5

38,0

2.062,6-2.187,5

8,5

9.562,6-9.687,5

38,5

2.187,6-2.312,5

9,0

9.687,6-9.812,5

39,0

2.312,6-2.437,5

9,5

9.812,6-9.937,5

39,5

2.437,6-2.562,5

10,0

9.937,6-10.062,5

40,0

2.562,6-2.687,5

10,5

10.062,6-10.187,5

40,5

2.687,6-2.812,5

11,0

10.187,6-10.312,5

41,0

2.812,6-2.937,5

11,5

10.312,6-10.437,5

41,5

2.937,6-3.062,5

12,0

10.437,6-10.562,5

42,0

3.062,6-3.187,5

12,5

10.562,6-10.687,5

42,5

3.187,6-3.312,5

13,0

10.687,6-10.812,5

43,0

3.312,6-3.437,5

13,5

10.812,6-10.937,5

43,5

3.437,6-3.562,5

14,0

10.937,6-11.062,5

44,0

3.562,6-3.687,5

14,5

11.062,6-11.187,5

44,5

3.687,6-3812,5

15,0

11.187,6-11.312,5

45,0

3.812,6-3.937,5

15,5

11.312,6-11.437,5

45,5

3.937,6-4.062,5

16,0

11.437,6-11.562,5

46,0

4.062,6-4.187,5

16,5

11.437,6-11.562,5

46,5

4.187,6-4.312,5

17,0

11.562,6-11.687,5

47,0

4.312,6-4.437,5

17,5

11.687,6-11.812,5

47,5

4.437,6-4.562,5

18,0

11.812,6-11.937,5

48,0

4.562,6-4.687,5

18,5

11.937,6-12.062,5

48,5

4.687,6-4.812,5

19,0

12.187,6-12.312,5

49,0

4.812,6-4.937,5

19,5

12.312,6-12.437,5

49,5

4.937,6-5.062,5

20,0

12.437,6-12.562,5

50,0

5.062,6-5.187,5

20,5

12.437,6-12.562,5

50,5

5.187,6-5.312,5

21,0

12.562,6-12.687,5

51,0

5.312,6-5.437,5

21,5

12.687,6-12.812,5

51,5

5.437,6-5.562,5

22,0

12.812,6-12.937,5

52,0

5.562,6-5.687,5

22,5

12.937,6-13.062,5

52,5

5.687,6-5.812,5

23,0

13.187,6-13.312,5

53,0

5.812,6-5.937,5

23,5

13.312,6-13.437,5

53,5

5.937,6-6.062,5

24,0

13.437,6-13.562,5

54,0

6.062,6-6.187,5

24,5

13.437,6-13.562,5

54,5

6.187,6-6.312,5

25,0

13.562,6-13.687,5

55,0

6.312,6-6.437,5

25,5

13.687,6-13.812,5

55,5

6.437,6-6.562,5

26,0

13.812,6-13.937,5

56,0

6.562,6-6.687,5

26,5

13.937,6-14.062,5

56,5

6.687,6-6.812,5

27,0

14.187,6-14.312,5

57,0

6.812,6-6.937,5

27,5

14.312,6-14.437,5

57,5

6.937,6-7.062,5

28,0

14.437,6-14.562,5

58,0

7.062,6-7.187,5

28,5

14.562,6-14.687,5

58,5

7.187,6-7.312,5

29,0

14.687,6-14.812,5

59,0

7.312,6-7.437,5

29,5

14.812,6-14.937,5

59,5

7.437,6-7.562,5

30,0

14.937,6-15.062,5

60,0

Καταβάλλεται για αγωγές οι οποίες έχουν καταψηφιστικό αίτημα.

Ειδικά επί των εργατικών διαφορών δεν καταβάλλεται δικαστικό ένσημο για το μέχρι ποσού της εκάστοτε καθ' ύλην αρμοδιότητας του ειρηνοδικείου αίτημα της αγωγής (άρθρο 17 ΕισΝΚΠολΔ).

Σε κάθε άλλη περίπτωση καταβάλλεται

α) 4‰ επί του απαιτούμενου κεφαλαίου.

β) 20% επί του ποσού του ως άνω υπό στοιχείο α' κονδυλίου υπέρ του Ταμείου Νομικών.

γ) 20% επί του ποσού του ως άνω υπό στοιχείο α' κονδυλίου υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙΚ.)

Στο σύνολο το αγωγόσημο ανέρχεται εις ... περίπου επί του δια αγωγής κ.λ.π. αιτούμενου προς εκδίκαση ποσού.

δ) 2% επί του ποσού υπό στοιχείο γ'.

ε) 20% επί του ποσού υπό στοιχείο δ'.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γενικά