ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φράγκων 2-4

Υπηρεσία Τηλέφωνο
Προϊστάμενος Διεύθ. Γραμματείας 594281
FAX 594280, 594270
Γραμματεία Προέδρου 594219
Πρόεδροι Τμημάτων: Α' 594145
Πρόεδροι Τμημάτων: Β' 594143
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεσσαλονίκη