ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

26ης Οκτωβρίου 5, 2ος όροφος, Τηλ. Κέντρο 50 + Τηλεφ. Εσωτ.

Τηλ. Κέντρο (60 γραμμές) 507000 Ακροατήριο (Μονομελούς και Τριμελούς)

Υπηρεσία Τηλ. Εξωτ. Τηλ. Εσωτ. Γραφείο
Γραφείο Δικαστού Ανηλίκων 522845 7279 279
Προϊσταμένη Υπηρ. Επιμελητές 522875 7279 279
Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων 520883 7276 276
ΕΠΙ Ανηλίκων 538828 7278 278
Υπηρεσία Επιμελητών 544121 7279 278, 276
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεσσαλονίκη