Διαδικασία εγγραφής στο Δ.Σ. Βέροιας επιτυχόντων στις εξετάσεις υποψηφίων Δικηγόρων

Μόλις μάθετε από το Εφετείο Θεσσαλονίκης ότι έστειλε τα αποτελέσματα των εξετάσεων στι Υπουργείο Δικαιοσύνης, στέλνετε και εσείς τα δικαιολογητικά σας, ήτοι*:

1. Αίτηση προς το Υπουργείο Δυκαιοσύνης** 

2. Διπλότυπο ΕΤΕ 198,00 € υπέρ ΤΝ***

3. Διπλότυπο ΕΤΕ 2,93 € υπέρ ΚΕΑΔ***

4. Υ.Δ. του Ν. 1599/1986 με το εξής περιεχόμενο: "δηλώνω ότι δεν ασκώ έργα ασυμβίβαστα με την ιδιότητα μου ως δικηγόρου, από όσα αναφέρονται στα άρθρα 62 και 63 του Κώδικα Δικηγόρων, ούτε υπάρχει σε μένα κανένα κώλυμα από όσα αναφέρονται στα άρθρα 21 παρ. 5 και 26 του Ν.Δ. 3026/1954 του Κώδικα Δικηγόρων.

Μετά από περίπου 10 ημέρες (από την αποστολή των δικαιολογητικών σας στο Υπουργεί Δικαιοσύνης), τηλεφωνείτε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Τμήμα Δικηγόρων (τηλ. 210 7712628, 210 7791388, 210 7791368) και ρωτάτε αν βγήκε η Υπουργική Απόφαση για τον διορισμό σας στο Πρωτοδικείο βέροιας. Αν βγήκε, ζητάτε τον αριθμό της Υπουργικής Απόφασης και το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε. Αν δεν έχουν το αριθμό του ΦΕΚ, ζητάτε τον κωδικό με τον οποίο στάλθηκε η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση στο Εθνικό Τυπογραφείο. Στη συνέχεια επικοινωνείτε με το Εθνικό Τυπογραφείο (210 5225713, 210 5249547) και ρωτάτε αν η συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση με τον ................ κωδικό, που στάλθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δημοσιευθήκε και αν ναι, σε ποιο ΦΕΚ.

Τότε φροντίζετε να προμηθευτείτε το ΦΕΚ.

Με το ΦΕΚ ανά χείρας πηγαίνετε στο Πρωτοδικείο (γραμματεία) και ζητάτε να ορίσουν την ημερομηνία ορκωμοσίας σας.

Αφού ορκισθείτε παίρνετε 4 επικυρωμένα πρακτικά ορκωμοσίας και με το ένα από αυτά έρχεσθε για εγγραφή στον Δικηγορικό Σύλλογο Βέροιας (τα υπόλοιπα θα τα χρησιμοποιήσετε για την εγγραφή σας στα ασφαλιστικά ταμεία - Ταμείο Νιμικών και Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών).

προθεσμία 2 μήνες από την έκδοση των αποτελεσμάτων

** η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης συστημένα 

***ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΤΕ: Αριθμός Πελάτη: 9805690008, Αριθμός Λογ/σμού ΤΝ: 040-546154-57, Αριθμός Λογ/σμού ΚΕΑΔ: 040-546155-31, Κωδικός Υποχρέου (για όσους δεν είναι γραμμένοι ήδη στο ΤΝ): 4698100, όσοι είναι γραμμένοι στο ΤΝ θα γράψουν τον αριθμό μητρώου τους στο ΤΝ, Κωδικός Αιτιολογίας: 4, Αιτιολογία: Διορισμός ως δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Βέροιας. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γενικά