ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ & ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ποσά σε ευρώ (€)

ΑΠΟΕΩΣΠΟΣΟ (€)
0150,0075,00επιταγή + έξοδα κοιν/σης.
150.01300,0088,00επιταγή + έξοδα κοιν/σης.
300.01600,00103,00επιταγή + έξοδα κοιν/σης.
600.01880,00118,00επιταγή + έξοδα κοιν/σης.
880.011200,00147,00επιταγή + έξοδα κοιν/σης.
1200.011500,00176,00επιταγή + έξοδα κοιν/σης.
1500.011750,00205,00επιταγή + έξοδα κοιν/σης.
1750.012000,00235,00επιταγή + έξοδα κοιν/σης.
2000.012350,00265,00επιταγή + έξοδα κοιν/σης.
2350.012650,00295,00επιταγή + έξοδα κοιν/σης.
2650.013000,00323,00επιταγή + έξοδα κοιν/σης.

Από 3.000.01 € έως 60.000,00 € 4,50 € για κάθε 300,00 € πάνω από τις 3.000,01 €

Από 60.000.01 € και άνω 1.175 € κατ' ανώτατο όριο

Όταν δεν υπάρχει ποσόν:

    1. Ειρηνοδικείο: 100,00 € επιταγή + έξοδα κίνησης
    2. Πρωτοδικείο: 160,00 € επιταγή + έξοδα κίνησης
    3. 100,00 € επιταγή + έξοδα κίνησης 160,00 € επιταγή + έξοδα κίνησης
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γενικά