ΑΓΩΓΟΣΗΜΟ - ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ

 

Α Γ Ω Γ Ο Σ Η Μ Ο

 

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

  1. Ενάγων – Εναγόμενος (και ΑΦΜ ενάγοντα)
  2. Αρμόδιο δικαστήριο
  3. Αιτούμενο ποσό (μόνο κεφάλαιο)

 

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΟΣΗΜΟΥ:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Αιτούμενο ποσό : 20.000,00 ευρώ

Κεφάλαιο                    (20.000,00)      Χ         0,8 %     =     160,00 αγωγόσημο ΚΑΕ 2375

Επί του αποτελέσματος     (160,00)        Χ       20,00 %   =       32,00 ΤΑΧΔΙΚ  ΚΑΕ 82639

Κεφάλαιο               (20.000,00)            Χ        0,08 %    =      16,00 Τ.Ν.          ΚΑΕ 82623

Επί του ΤΑΧΔΙΚ            (16,00)        Χ        2,00 %    =       0,32 Χαρτόσημο ΚΑΕ 1229

Επί του χαρτοσήμου       (0,32)            Χ      20,00 %    =       0,06 ΟΓΑ            ΚΑΕ 1228

Πληρωτέο το σύνολο όλων των κονδυλίων                    208,38 ευρώ      

 

Στις εργατικές υποθέσεις αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου (μέχρι 20.000 ευρώ) δεν απαιτείται αγωγόσημο.

 

Στις εργατικές υποθέσεις αρμοδιότητας Πρωτοδικείου, για τον υπολογισμό του αγωγοσήμου, από το κεφάλαιο αφαιρείται το ποσό των 20.000 ευρώ και υπολογίζεται το αγωγόσημο στο υπόλοιπο.

 

Κατά την εκδίκαση αγωγών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, που αφορούν κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές καθώς και απαιτήσεις για κάθε είδους αποδοχές προσωπικού του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. (επιδόματα) δεν θα καταβάλλεται δικαστικό ένσημο για αίτημα κύριας αγωγής ή κύριας παρέμβασης μέχρι 6.000 € (άρθρ. 274 παρ. 2 ΚΔΔ)

 

Με το Ν. 3994/25.7.2011 οφείλεται δικαστικό ένσημο (αγωγόσημο) και κατά την εκδίκαση αναγνωριστικών αγωγών(πλην των περιπτώσεων του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 4055/2012).

 

Τ Ε Λ Ο Σ    Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

1.Ενάγων – Εναγόμενος (και ΑΦΜ  ενάγοντα)

2.Αρμόδιο Δικαστήριο

3.Αριθμός απόφασης

4.Κεφάλαιο

5.Τόκοι

 

Β.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

  1. Προσωρινά εκτελεστές για όλο το αιτούμενο ποσό :

(Κεφάλαιο + Τόκοι Χ 2 ή 3%) + ΟΓΑ 20%

 

  1. Προσωρινά εκτελεστές για μέρος του αιτούμενου ποσού:

(Κεφάλαιο Χ 2 ή 3%) + ΟΓΑ 20%

 

ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

Αστικές Υποθέσεις :

Παράδειγμα : Κεφάλαιο : 10.000,00 ευρώ     Τόκοι : 1.200,00 ευρώ

Κεφάλαιο + Τόκοι (π.χ.11.200,00)  Χ  3%  =  336,00 χαρτόσημο ΚΑΕ 1229

Χαρτόσημο     (336,00)                    Χ 20% =    67,20 ΟΓΑ           ΚΑΕ 1228

Πληρωτέο                                                         403,20 ευρώ

 

Εμπορικές-Διατροφές-Αυτοκινητικές Υποθέσεις

Κεφάλαιο + Τόκοι (π.χ.11.200,00)           Χ 2%   =  224,00 χαρτόσημο ΚΑΕ 1229

Χαρτόσημο     (224,00)                             Χ 20% =    44,80 ΟΓΑ           ΚΑΕ 1228

Πληρωτέο                                                                  268,20 ευρώ

 

Εργατικές Υποθέσεις: για απαιτήσεις που γεννήθηκαν πριν την 1.1.2002

Παράδειγμα: Κεφάλαιο : 10.000,00 ευρώ      Τόκοι : 150,00 ευρώ

Κεφάλαιο + Τόκοι (π.χ.10.150,00€)   Χ 2%   =          203,00 χαρτόσημο ΚΑΕ 1229

Χαρτόσημο (203,00€)                         Χ 20%   =         40,60 ΟΓΑ           ΚΑΕ 1228

Πληρωτέο                                                                   243,60 ευρώ

 

Εργατικές Υποθέσεις: για απαιτήσεις που γεννήθηκαν μετά την 1.1.2002

Παράδειγμα : Τόκοι : 1.500,00 ευρώ

Τόκοι (π.χ.1.500,00 )               Χ 3%    = 45,00 χαρτόσημο  ΚΑΕ 1229

Χαρτόσημο (45,00€)               Χ 20%=     9,00 ΟΓΑ           ΚΑΕ 1228

Πληρωτέο                                                54,20 ευρώ

           

Μισθωτικές Υποθέσεις:

Α) Όταν το επιδικαζόμενο ποσό προέρχεται μόνο από μισθώματα:

 

(αστική μίσθωση)

Τόκοι μισθωμάτων (π.χ. 1.200,00)Χ 3%  = 36,00 χαρτόσημο ΚΑΕ 1229   

Χαρτόσημο (36,00)                    Χ 20%=       7,20 ΟΓΑ           ΚΑΕ 1228

Πληρωτέο                                                    43,20 ευρώ

 

(επαγγελματική μίσθωση)

Τόκοι μισθωμάτων (π.χ. 1.200,00)Χ 2%  =  24,00 χαρτόσημο  ΚΑΕ 1229

Χαρτόσημο (24,00)                 Χ 20% =          4,80 ΟΓΑ            ΚΑΕ 1228

Πληρωτέο                                                      28,80 ευρώ

 

Β. Όταν το επιδικαζόμενο ποσό προέρχεται από μισθώματα και από άλλα κονδύλια, π.χ. ΔΕΗ, ΔΕΥΑΒ, ζημίες, κλπ

Παράδειγμα :

Κεφάλαιο (μόνο κονδύλια ΔΕΗ, ΔΕΥΑΒ, π.χ. 500,00 ευρώ – όχι μισθώματα) + Τόκοι όλων των κονδυλίων (ΔΕΗ,κλπ + μισθωμάτων)

Χ 3% ή 2%= χαρτόσημο             ΚΑΕ 1229

Χαρτόσημο                                         Χ 20%       =  ΟΓΑ                     ΚΑΕ 1228

 

Διαταγές πληρωμής επί αναγνωριστικών αποφάσεων :

Τόκοι                                                   Χ          =         χαρτόσημο   ΚΑΕ 1229

Χαρτόσημο                                         Χ 20%  =           ΟΓΑ           ΚΑΕ 1228

Πληρωτέο

 

 

 

Διαταγές πληρωμής επί  τιμολογίων,, ιδιωτικών συμφωνητικών, κλπ (σε συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού δεν οφείλεται τέλος απογράφου)

Τόκοι (π.χ. 1.200,00)                           Χ 0,5% = 6,00 χαρτόσημο   ΚΑΕ 1229

Χαρτόσημο (6,00)                               Χ 20%  = 1,20 ΟΓΑ             ΚΑΕ 1228

Πληρωτέο                                                           7,20 ευρώ

 

Διαταγές πληρωμής επί επιταγών

Τόκοι (π.χ. 1.200,00)               Χ 2 %  = 24,00 χαρτόσημο  ΚΑΕ 1229

Χαρτόσημο (24,00)                 Χ 20% =   4,80 ΟΓΑ           ΚΑΕ 1228

Πληρωτέο                                               28,80 ευρώ

 

Διαταγές πληρωμής επί συναλλαγματικών : ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ για απαιτήσεις που γεννήθηκαν μετά την 1.1.2002. Για απαιτήσεις που γεννήθηκαν πριν την 1.1.2002, το τέλος απογράφου υπολογίζεται όπως επί τιμολογίων,  κλπ (δηλ. Χ 0,5 %).

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ -ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

1.Αιτών – Καθ’ ού (και ΑΦΜ  αιτούντα – αν είναι Τράπεζα, που     συνήθως είναι, δεν το γράφετε))

2.Αρμόδιο Δικαστήριο

3.Αριθμός απόφασης

4.Ποσό

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ποσό Χ 0,3% = ….. – 0,17 = πληρωτέο, π.χ.

Ποσό : 70.000 ευρώ

              70.000 Χ 0,3% = 210,00 – 0,17 = 209,83   (ΚΑΕ) : 2376

 

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ

ΣΕ ΥΠΟΘΗΚΗ

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

1.Αιτών – Καθ’ ού (και ΑΦΜ  αιτούντα – αν είναι Τράπεζα, που     συνήθως είναι, δεν το γράφεις))

2.Αρμόδιο Δικαστήριο

3.Αριθμός απόφασης

4.Ποσό

Β.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Ποσό Χ 3 % (π.χ. 30.000 Χ 3% ) = 900,00 χαρτόσημο       ΚΑΕ 1229

Χαρτόσημο Χ 20%                       = 180,00 ΟΓΑ                 ΚΑΕ 1228

Πληρωτέο                                      1.080,00

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

1.Αιτών – Καθ’ ού (και ΑΦΜ  αιτούντα – αν είναι Τράπεζα, που     συνήθως είναι, δεν το γράφετε)

2.Αρμόδιο Δικαστήριο

3.Αριθμός απόφασης

4.Ποσό

 

Β.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Ποσό Χ 3 % (π.χ. 30.000 Χ 3% ) = 900,00 χαρτόσημο       ΚΑΕ 1229

Χαρτόσημο Χ 20%                       = 180,00 ΟΓΑ                 ΚΑΕ 1228

Πληρωτέο                                      1.080,00

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΗΝΥΣΗΣ

 

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

1. Εγκαλών (και ΑΦΜ  εγκαλούντος)

 

Β.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ

 60,00         ΚΑΕ 3751

 40,00         ΚΑΕ 3741

Πληρωτέο      100,00

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΦΕΣΗΣ

 

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

1. Εκκαλών (ΑΦΜ  εκκαλούντος)

2. Εκκαλούμενος

3.Εκκαλουμένη απόφαση

 

Β.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ

 120,00            ΚΑΕ 3751

   80,00            ΚΑΕ 3741

Πληρωτέο        200,00

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ

 

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

1. Αναιρεσείων (ΑΦΜ  αναιρεσείοντος)

2. Αναιρεσίβλητος

3.Αναιρεσιβαλλομένη απόφαση

 

Β.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ

 180,00            ΚΑΕ 3751

 120,00            ΚΑΕ 3741

Πληρωτέο        300,00

 

 

Από τη Γραμματεία του Δ.Σ.Β.

Γαβριηλίδου Ραχήλ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γενικά