Δεκέμβριος 2020

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  2020  (από 23-12-2020 μέχρι και 06-01-2021) Α΄ ΤΜΗΜΑ Από 23-12-2020 μέχρι και 26-12-2020           Ημ/νια ...

11 ΔΕΚ 2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Στ…. ……………. σήμερα στις ……………. ημέρα …………….. και ώρα …….. π.μ. ο/η υπογεγραμμένος/η υπάλληλος του …………… ……………… τοιχοκόλλησας/σα την υπ'αριθμ. 15/2020 Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ΄ Εφέταις με έμμισθη εντολή στην Υ.Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. ...

10 ΔΕΚ 2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αριθμός     12    /2020 Στην Βέροια σήμερα την 10-12-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., η αναπληρώτρια  Προϊσταμένη Δ/νσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου Βέροιας, μετά από παραγγελία που έλαβα από το Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών Γεώργιο Στιβακτάκη, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας τη με ...

10 ΔΕΚ 2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ν. 3869/2010: έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την επικαιροποίηση στοιχείων και τον επαναπροσδιορισμό ημερομηνίας εκδίκασης υποθέσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών Από 1 η Δεκεμβρίου 2020 ξεκίνησε η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας, για την υποβολή αιτήσεων επαναπροσδιορισμού ημερομηνίας εκδίκασης υποθέσεων φυσικών προσώπων, τα οποία έχουν υποβάλει αίτηση ...

4 ΔΕΚ 2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σας αποστέλλουμε τη με Α.Π.:13316/1.12.2020 προκήρυξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών για πρόσληψη δύο (2) Δικηγόρων στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και συνημμένο έγγραφο προς γνώση σας και για τις δικές σας ενέργειες. Με εκτίμηση, Λάμπρος Αντωνίου Νομικός Σύμβουλος Ολομέλειας

3 ΔΕΚ 2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σας αποστέλλουμε τη με Αριθμ.Πρωτ.4750/30.11.2020 προκήρυξη του Επιμελητηρίου Ευβοίας για πρόσληψη Δικηγόρου στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και συνημμένο έγγραφο προς γνώση σας και για τις δικές σας ενέργειες. Με εκτίμηση, Λάμπρος Αντωνίου Νομικός Σύμβουλος Ολομέλειας

1 ΔΕΚ 2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σας κοινοποιούμε τη με αριθμ. 32/30.11.2020 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης "Ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το σημείο 4 της παρ. 1 του άρθρου 1 της με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629/27.11.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 5255/28.11.2020)". Παρακαλούμε για την ενημέρωση των Μελών του Συλλόγου ...

1 ΔΕΚ 2020
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ